Skip to main content

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

 

Klauzula informacyjna w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest:

             Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Sienkiewicza 27, 39 - 400 Tarnobrzeg,- w ramach        sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony   prawnej;

             Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu,

             Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu,

             Ministerstwo Sprawiedliwości,

            w zakresie realizowanych zadań

 

        2. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych do Inspektora Ochrony            Danych Osobowych – pani Agaty Janiszewskiej - Skowron - e-mail:           ajskowron@tarnobrzeg.sr.gov.pl

       3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016        r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych            osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia        dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

            Szczegółowe podstawy prawne i okres przechowywania danych:

Cel:

Podstawy prawne:

Okres przechowywania danych:

              Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  
(Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych;

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów;

• Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym;

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

 

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);                             

  •   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

           Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018  poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1330 ze zm)

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018 poz. 395 ze zm.)

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów: 

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

   

             Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Monitoring wizyjny  - monitoringiem objęte jest:

•   najbliższe otoczenie budynku;

•   wejścia do budynku;

•   korytarze;

• art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)

•art. 22 2 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).

 

Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 90 dni

  Zatrudnianie pracowników i sędziów  (dane osobowe pracowników, sędziów, osób rekrutowanych na wolne stanowiska pracy, praktykantów)

•art. 6 ust. a) oraz b) RODO

•Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

•Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;

•Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;

•Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

•Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

•do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)

• 50 lat lub 10 lat (USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)

• Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

              Pozostałe cele przetwarzania danych

               Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, zgodnie z art.   13 i 14 RODO, informuje indywidualnie osoby, których dane są przetwarzane, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych i przysługujących im prawach.  

 

4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu przysługują prawa:

Rodzaj prawa

Podstawa prawna i objaśnienie

Wyjątki

Prawo dostępu do treści swoich danych 

Artykuł 15 (RODO)– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.  Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane.

 

 

Prawo do sprostowania treści  danych 

Artykuł 16 (RODO)– Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie.

 

 

Prawo do usunięcia danych 

Artykuł 17 (RODO) – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.

 

Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzania jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Artykuł 18 (RODO) – Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

 

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe  można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych 

Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

 

 

 

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu 

Artykuł 21 (RODO) – Prawo do sprzeciwu, oznacza osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

 

5.  Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd - wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.  

6. Zakres danych przetwarzany przez Administratora jest niezbędny do załatwienia spraw i określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Podanie danych przez Pana/Panią jest konieczne by móc przeprowadzić czynności związane z prowadzeniem postępowań. 

7. Odbiorcą danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorach. Odbiorcą danych osobowych będą również Podmioty przetwarzające te dane w imieniu Administratorów, z którymi zawarte zostały umowy o powierzeniu danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

9. Administrator danych osobowych nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 169