Skip to main content

Deklaracja

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://tarnobrzeg.sr.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.
 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd.
 • Treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony,.

Powody braku spełniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Czerniec, sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-15) 688-27-43 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

Do budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (ul. Sienkiewicza). Do wejścia prowadzą trzyspocznikowe schody (15 stopni). Schody posiadają pochylnie umożliwiające wjazd wózkami dziecięcymi. Dla osób słabowidzących krańcowe stopnie poszczególnych podestów schodowych wykonane są w innym kontrastowym kolorze i mają klockowatą strukturę wyczuwalną pod stopami. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na posesje sądu można dostać się dwoma bramami wjazdowymi usytuowanymi po obu stronach głównych schodów tj. od strony wschodniej i zachodniej budynku. Przed bramami znajdują się tablice informacyjne, strzałki kierunkowe dla osób niepełnosprawnych i domofony umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach i samochodami kontakt z pracownikami ochrony. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom niepełnosprawnym wjazd na parking wewnętrzny i kierują osoby na wózkach do windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Osoby wjeżdżające samochodami kierowane są na oznaczone miejsce parkingowe znajdujące się w pobliżu wejścia do windy (strona północno-wschodnia budynku). Winda obsługiwana jest przez pracownika ochrony. Windą przewożone są te osoby z poziomu przyziemia na poziom parteru, z którego głównymi dwoma windami mają możliwość dostania się na inne kondygnacje. Biura Podawcze, BOI, wpłatomaty znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Na teren budynku sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W celu ewentualnej pomocy, do osoby z niepełnosprawnością, zostanie skierowany pracownik ochrony. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu informuje ponadto osoby ze szczególnymi potrzebami, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z sekretariatem właściwego wydziału lub Biurem Obsługi Interesanta i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednia salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby ze szczególnymi potrzebami po terenie budynku Sądu.

Aplikacje mobilne

 • Brak - brak

Dodatkowe informacje

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym:
Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis spełnia także zapisy dokumentów:
Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
- HTML 5
- WCAG 2.0 (poziom AA)
- Section 508

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 88