Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na które należy wpłacać - wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe, przepadek korzyści majątkowej:

Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie

46 1010 1528 0011 5322 3100 0000

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

 

Rachunek Sum na Zlecenie (Zaliczek Sądowych) prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie dla wpłat dotyczących zaliczek sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowych oraz dla wpłat w kwocie 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym: 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

96 1130 1105 0005 2163 6320 0004

 Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

 

Rachunek Sum Depozytowych prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do wpłat takich jak: poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

66 1130 1017 0021 1000 8990 0004

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

 

Konto dotyczące zasądzonych ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O/O RZESZÓW
                                    80 1130 1105 0005 2163 6320 0001

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz  imienia i nazwiska dłużnika lub numeru karty dłużnika.

 
Informujemy, iż po dniu 30 czerwca 2018 r. tradycyjne - papierowe znaki opłaty sądowej wychodzą z użycia. Opłat sądowych będzie można dokonywać na wskazany wyżej rachunek bankowy, bezpośrednio w kasie sądu (wpłata gotówkowa) lub za pośrednictwem portalu e-Płatności.
Za pośrednictwem portalu e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (za wyjątkiem pism nadanych do sądu, drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r. - decyduje data stempla pocztowego).
 
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
 
E-znaki są możliwe do nabycia:
· na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
·   w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:01
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-05-14 14:17
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 46 199