Skip to main content

Kompensata dla Ofiar

W dniu 21 września 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.).

Na mocy tej ustawy ofiary przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy, które doznały naruszeń narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 kodeksu karnego, a także osoby najbliższe ofiar, które na skutek tych przestępstw poniosły śmierć, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie kompensaty (świadczenia pieniężnego) od Skarbu Państwa.

Świadczenie to przysługuje w kwocie nie przekraczającej 12 000 zł pokrywającej wyłącznie:

 • utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
 • koszty leczenia,
 • koszty pogrzebu.

Przyznawane jest ono jedynie wówczas i tylko w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia wyżej wymienionych kosztów od sprawcy przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej bądź też innego źródła, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci, oskarżeni lub skazani.

Kompensatę przyznaje się gdy:

 • wszczęto postępowanie karne,
 • odmówiono jego wszczęcia na podstawie:
  • art. 17 § 1 pkt 4 kpk – wobec stwierdzenia, iż sprawca nie podlega karze,
  • art. 17 § 1 pkt 5 – wobec faktu, iż oskarżony zmarł,
  • art. 17 § 1 pkt 8 kpk – wobec stwierdzenia, że sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
  • art. 17 § 1 pkt 10 kpk – wobec braku wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej,
  • art. 17 § 1 pkt 11 kpk – wobec uznania, że zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

Wniosek o kompensatę składa się do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego, w okręgu którego popełniono przestępstwo, w terminie 2 lat od dnia popełnienia przestępstwa pod rygorem wygaśnięcia prawa do żądania kompensaty.
Prokurator Okręgowy udostępnia wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty oraz udziela na żądanie osoby uprawnionej ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku.
Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27.
Przepisy ustawy o przyznaniu kompensaty mają zastosowanie do przestępstw popełnionych od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od dnia 20 września 2005 roku.
W wypadku natomiast, gdy przestępstwo umyślne z użyciem przemocy na szkodę osoby mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce, popełnione zostało w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu udziela niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o świadczenie pieniężne w tych państwach oraz udostępnia odpowiedni wzór formularza wniosku, a także udziela na żądanie osoby ubiegającej się o kompensatę ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku.

Osoba, której przyznano kompensatę jest obowiązana zwrócić ją organowi orzekającemu, który wydał orzeczenie o przyznaniu kompensaty, jeżeli umorzono postępowanie karne z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 9 kodeksu postępowania karnego, to jest:

 • czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
 • czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
 • społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
 • postępowanie karne co do tego samego czynu, tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
 • brak skargi uprawnionego oskarżyciela,

bądź wydano wyrok uniewinniający z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 kodeksu postępowania karnego, to jest:

 • czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
 • czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.

Jeżeli osoba uprawniona, której przyznano kompensatę nie zwróci jej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o umorzeniu postępowania lub wyroku uniewinniającego Skarbowi Państwa przysługuje w stosunku do niej roszczenie o zwrot kompensaty.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 września 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://www.ms.gov.pl została zamieszona informacja o kompensacie wraz z formularzem wniosku o jej przyznanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 roku w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. Nr 177, poz. 1476).

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty

źródło: http://tarnobrzeg.so.gov.pl/content/kompensata-dla-ofiar
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 258