Skip to main content

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Marek Bajak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Renata Strójwąs

 • pok. 415
 • tel. (0-15) 688-27-30
 • fax: UWAGA!  dawne numery faxów: 15 688-27-08 i (015) 688-26-78 zostały zlikwidowane, w razie potrzeby wysłania faxu należy korzystać z numeru faxu Oddziału Administracyjnego (15 822-99-67)
 • e-mail: wrodzinny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
 • zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia),
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawa rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
 • ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
 • nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
 • osoby chorej psychicznie,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby chorej psychicznie na wniosek,
 • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
 • inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
 • wydanie dziecka,
 • sprawy z ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia.26.10.1995r.) o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów),
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zabezpieczenie alimentów,
 • w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu na komornikiem,
 • w przedmiocie egzekucji sądowej,
 • nadanie klauzuli wykonalności
 • nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym,
 • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
 • zwolnienie od kosztów sądowych,
 • ze skargi na czynności komornika,
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wyznaczenie sądu,
 • wyłączenie sędziego,
 • odtworzenie akt,
 • wyjawienie majątku,
 • uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje również sprawy z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. o:

 • demoralizację,
 • czyny karalne.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 22 632