Skip to main content

Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Anna Bień


Dane adresowe:

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:

w poniedziałek: 8.00 - 18.00

od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00

 

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  • osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  • podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.
     

Formularze do pobrania:


Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.

Informacji z Rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym), w tym pracodawcy - w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 


Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności).

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (do pobrania w wersji elektronicznej - powyżej).

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:  

  • 30 zł - za informację o osobie,
  • 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

- W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,

- GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI,

- NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Do zapytania należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

Odbierając zaświadczenie osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r. Poz. 861).

 


Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną - ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna mieć upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 


Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą.


Proszę wypełnić i podpisać wniosek "o udzielenie informacji o osobie", a następnie przesłać go na adres:

             Biuro Informacyjne
             Krajowego Rejestru Karnego
             Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej
             Pomiędzy Rejestrami Karnymi
             ul. Czerniakowska 100
             00-454 Warszawa
             Poland


- wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:


             NBP O/O Warszawa
             PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
             SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW

dane banku:

             Narodowy Bank Polski
             Oddział Okręgowy Warszawa
             Plac Powstańców Warszawy 4
             00-950 Warszawa

odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00 – 950 Warszawa


Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.


W tytule przelewu proszę wpisać "opłata za udzielenie informacji o osobie - imię i nazwisko osoby wnioskującej"

Proszę podać adres zwrotny na, który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź. Odpowiedź zostanie udzielona po otrzymaniu wniosku i potwierdzeniu wpłaty.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 646