Opłaty sądowe w sprawach pracowniczych

 

UWAGA!
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
likwidacja tradycyjnych - papierowych znaków opłaty sądowej
W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu za wyjątkiem:
  • opłaty podstawowej w kwocie 30 złotych, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  • w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu od każdego pisma procesowego podlegającego opłacie. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30zł i wyższa niż 200.000,00 złotych 
W sprawach z zakresu prawa pracy, gdy powodem jest pracodawca, ponosi on opłaty sądowe na zasadach ogólnych, za wyjątkiem pracodawcy będącego państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zwolnioną od opłat z mocy art. 94 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).
 
W toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z tym że obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.
 
Art. 36.  1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-04-02 11:22
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2019-08-21 10:44
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 23 731