Skip to main content

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) prowadzi obsługę interesantów wyłącznie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
 
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.
 
Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesantów.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o ochronie danych osobowych.LOKALIZACJA, GODZINY URZĘDOWANIA, KONTAKT

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wraz ze stanowiącą jego integralną część Czytelnią Akt mieści się w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 27 – na parterze, przy wejściu głównym.

Interesanci przyjmowani są:

 • osobiście w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

 • na stanowiskach telefonicznych w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu:  (15) 688-25-00


Kierownik Biura Obsługi Interesantów

Funkcję tę sprawuje inspektor Ewa Tokarska


Inspektorzy Biura Obsługi Interesantów: 

Melania Gołyska, Małgorzata Baska, Barbara Marzec

 

WZORY WNIOSKÓW:

1. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu cywilnym.

2. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu karnym.

pozostałe wzory wniosków dostępne są na stronie https://wsoi.ms.gov.pl/ w zakładce "Do pobrania"

 

PODSTAWA PRAWNA

Biuro Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą ich integralną część Czytelnią Akt w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27 zostało powołane z dniem 1 lutego 2012 roku na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 stycznia 2012 roku Nr 2/2012 Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt opiera się na Regulaminach, będących załącznikami do w/w Zarządzenia.

Zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 24 września 2012 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wprowadził do stosowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu „Regulamin e-czytelni Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wprowadził do stosowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu „Regulamin Czytelni akt Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym traci moc obowiązującą „Regulamin Czytelni akt Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 stycznia 2012 roku.   

Regulacje dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów:
ZAKRES ZADAŃ

Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości oraz w granicach określonych przepisami prawa, w szczególności poprzez:

 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • informowanie o kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o numerach kont Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu;
 • informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego);
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania, a także siedzib innych sądów, ich numerów telefonów, wydziałów;
 • terminach i miejscach rozpraw sądowych;
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów;
 • adresów niektórych innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych itp.;
 • udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały tut. Sądu;
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 • udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego SAWA bez wglądu do akt na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) przy czym informacje przekazywane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych i mogą obejmować w szczególności wskazanie sygnatury akt sprawy, terminu posiedzenia i rozprawy, daty wydania rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 64 821