Deklaracja dostępności

 Osoby odpowiedzialne:

Na mocy porozumienia z dnia 9 lutego 2021 r. Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wyznaczony został wspólny koordynator do spraw dostępności, gdzie funkcję w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu będzie pełnić Koordynator ds. spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, tj.:

Pani Agnieszka Król - Zajdel
tel. 17 858 02 20
e-mail: 
dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl 

 

oraz Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu :

Pani Paulina Czerniec

telefon: 15 688 26 94

e-mail: paulina.czerniec@tarnobrzeg.sr.gov.pl

 

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://tarnobrzeg.sr.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-13
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-30

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl
tel. +48 15 688 27 43

Osoba odpowiedzialna:
Paulina Czerniec
e-mail: paulina.czerniec@tarnobrzeg.sr.gov.pl
tel. +48 15 688 26 94

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę za pomocą poczty lub drogą elektroniczną na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu,

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 27

e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Zarządu PFRON.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (ul. Sienkiewicza). Do wejścia prowadzą trzyspocznikowe schody (15 stopni). Schody posiadają pochylnie umożliwiające wjazd wózkami dziecięcymi. Dla osób słabowidzących krańcowe stopnie poszczególnych podestów schodowych wykonane są w innym kontrastowym kolorze i mają klockowatą strukturę wyczuwalną pod stopami. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na posesje sądu można dostać się dwoma bramami wjazdowymi usytuowanymi po obu stronach głównych schodów tj. od strony wschodniej i zachodniej budynku. Przed bramami znajdują się tablice informacyjne, strzałki kierunkowe dla osób niepełnosprawnych i domofony umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach i samochodami kontakt z pracownikami ochrony. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom niepełnosprawnym wjazd na parking wewnętrzny i kierują osoby na wózkach do windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Osoby wjeżdżające samochodami kierowane są na oznaczone miejsce parkingowe znajdujące się w pobliżu wejścia do windy (strona północno-wschodnia budynku). Winda obsługiwana jest przez pracownika ochrony. Windą przewożone są te osoby z poziomu przyziemia na poziom parteru, z którego głównymi dwoma windami mają możliwość dostania się na inne kondygnacje. Biura Podawcze, BOI, wpłatomaty znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Sąd zawarł w tym zakresie umowę z tłumaczem języka migowego na tłumaczenia
z języka polskiego na język migowy oraz z języka migowego na język polski.

informacja w języku migowym

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 5082
Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-05-07 14:22
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2023-07-10 09:38
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 740