VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Referendarz Sądowy Iwona Dybus-GrosickaKierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pan Radosław Janik

  • biuro podawcze ksiąg wieczystych - parter, pok. nr 11 
          tel: (0-15) 688-25-12
  • Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych - pok. nr 12 
          tel: (0-15) 688-25-13
          e-mail: wkw@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 
  • sekretariat jest czynny:
    • poniedziałek  9:00 - 18:00
    • wtorek - piątek 7:30 - 14:30

Uwaga!

Obsługa interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych odbywa się wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz w drodze pisemnej, przeglądanie akt ksiąg wieczystych odbywa się w Czytelni Akt po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Wydziału Ksiąg Wieczystych, co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.
 
Księgi wieczyste VI Wydział Ksiąg Wieczystych zakłada i prowadzi dla nieruchomości, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zginęły lub uległy zniszczeniu.
 
Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Księgi wieczyste są jawne . Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
  • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
  • drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
  • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy innych praw i roszczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
 
Księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z których:
  • pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany,
  • drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  • czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.
 
Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu prowadzone są w formie informatycznej . Księgi wieczyste prowadzone w formie informatycznej są udostępniane do wglądu w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
 
Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane:
  • odpisy zwykłe, które zawierają tylko aktualne wpisy,
  • odpisy zupełne, które zawierają także wpisy wykreślone,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
 
Opłata za wydanie jednego odpisu zwykłego wynosi 30 złotych, opłata za wydanie jednego odpisu zupełnego wynosi 60 złotych, opłata za wydanie jednego zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 złotych.
 
Do wniosku złożonego w ekspozyturze Centralnej Informacji w Tarnobrzegu winien być dołączony oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek dochodów Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu lub dowód wniesienia opłaty w kasie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Na dowodzie wpłaty, przelewie należy podać numer księgi wieczystej za który została wniesiona opłata.
 
Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych składa się na urzędowym formularzu, który jest dostępny nieodpłatnie w ekspozyturze Centralnej Informacji w Tarnobrzegu (budynek Sądów i Prokratur). Wnioski udostępnia się także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.
 
W księgach wieczystych mogą być ujawnione - wpisane między innymi:
  • prawo własności,
  • prawo użytkowania wieczystego,
  • użytkowanie,
  • służebność,
  • hipoteka,
  • prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu, prawo odkupu,
  • prawo dożywocia,
  • roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych,
  • roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników.
 
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.
Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnieni prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.
 
Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty do wniosku winny być dołączone w oryginale bądź w odpisach poświadczonych przez organ, który je wydał. Do wniosku o wpis należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej, lub potwierdzenia przelewu.
 
 
Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, którego wpłata dotyczy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

W trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości obsługi interesantów w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz jako załącznik do wydrukowania dostępny na dole strony. Wydrukowaną i wypełnioną ankietę należy zostawić na biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Wyrażone w ankiecie opinie będą dla nas cenne i posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów, jak również stałego wzrostu jakości usług świadczonych przez wskazany wydział.

 

Załącznik Rozmiar
ankieta ksiąg wieczystych.docx 15.05 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-23 09:18
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2021-09-24 11:24
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 24 920