Opłaty sądowe w sprawach karnych

 

UWAGA!

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
    1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
    2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
    3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
    4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
    5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
    6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,
    7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - 100 zł,
    8) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
    9) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
    10) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

Wyżej wymienione opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi (art. 15 ust.2).
Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat (art. 15 ust. 3).

Od skazanego w pierwszej instancji pobiera się opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności (i odpowiednio karę ograniczenia wolności):
    1) do 3 miesięcy - 60 zł,
    2) do 6 miesięcy - 120 zł,
    3) do 1 roku - 180 zł,
    4) do 2 lat - 300 zł,
    5) do 5 lat - 400 zł,
    6) do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.     
    
Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny. W razie zaś orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.     
W wypadku gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.     
W razie orzeczenia kary łącznej opłatę wymierza się od tej kary. Jeżeli kara łączna została orzeczona wyrokiem łącznym, odrębnej opłaty od tej kary nie pobiera się. W razie zaś warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł.
Wysokość przypadającej opłaty określa w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd.

Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.     

Powyższe stawki stosuje się również w postępowaniu:
    1) o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
    2) o wykroczenie, przy czym:
        a) opłata wymierzona w razie skazania na karę aresztu albo karę ograniczenia wolności wynosi 30 zł,
        b) opłata od wniosku o wznowienie postępowania jest określana odrębnie w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 123 z dnia 16.01.2023)
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-27 14:32
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2023-02-14 13:09
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 074