Opłaty sądowe w sprawach pracowniczych

W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu za wyjątkiem:

  • opłaty podstawowej w kwocie 30 złotych, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  • w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu od każdego pisma procesowego podlegającego opłacie. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30zł i wyższa niż 100.000,00 złotych (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 i art. 12 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpisy z akt sprawy, jak również za wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia.
 

W sprawach z zakresu prawa pracy, gdy powodem jest pracodawca, ponosi on opłaty sądowe na zasadach ogólnych, za wyjątkiem pracodawcy będącego państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zwolnioną od opłat z mocy art. 94 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).
 

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (art. 36 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
 

W pozostałym zakresie postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych wolne jest od kosztów sądowych.